TCP/IP- بسته (packet) - گره (Node ) - رایانه و اطلاعات

TCP/IP- بسته (packet) - گره (Node )

چهارشنبه 22 آبان‌ماه سال 1387

TCP/IP

برنامه نویسان برای تضمین اینکه انواع متفاوتی ازکامپیوتر ها بتوانند با یکدیگر کارکنند، برنامه های خودرا با استفاده از قراردادهای استاندارد(Protocols) می نویسند.

IP :Internet Protocol  قراردادی در TCP/IP که برتفکیک پیام ها به بسته های اطلاعاتی، مسیردهی بسته ها از فرستنده به شبکه و ایستگاه گیرنده ، و شباهت بسته ها باپیام های اصلی داده درمقصد نظارت می کند.

TCP/IP:Transmission Control Protocol/Internet Protocol  مجموعه قراردادهایی (مشتمل بر100قرارداد) که وزارت دفاع امریکا آنرا برای ایجاد ارتباط بین کامپیوتر ها نوشته است. این قرارداد استانداردی برای انتقال اطلاعات درشبکه ها ازجمله اینترنت است.

بسته (packet)

دراینترنت ، اطلاعات به صورت جریان ثابت منتقل نمی شود. درعوض داده ها به بسته های کوچکی شکسته وازطریق شبکه ارسال  می شود. بنابراین Ipبسته هارا منتقل و Tcpبسته هارا دریافت و وجود خطاها رابررسی می کند. درصورت خطا Tcpدرخواست ارسال مجدد آن بسته رامی کند.

شکستن داده ها به بسته ها به اینترنت اجازه می دهد دریک زمان ازهمان خطوط ارتباطی برای کاربران متفاوت بسیاری استفاده کند.درهنگام رخ دادن خطایی کوچک درانتقال ، به جای انتقال کل پیام فقط نیاز به ارسال مجدد بسته ای منفر خواهد بود. این مزیت سرعت کلی اینتر نت را افزایش می دهد.

گره

گره؛ نوعی اتصال (Node ) است ودرشبکه های محلی شامل دستگاهی است که به شبکه متصل شده وقابلیت ارتباط بادیگردستگاه های شبکه را دارد. درساختارهای درختی ، مکانی دریک درخت که می تواند به یک یاچند گره دیگر درزیر آن متصل باشد." هرگاه شما کامپیوتری را به شبکه اضافه می کنید ، این کامپیوتر به یک ایستگاه کاری (Work Stations) یا گره تبدیل می شود.

یک ایستگاه کاری ؛ کامپیوتری است که به شبکه متصل شده است و در واقع اصطلاح ایستگاه کاری روش دیگری است برای اینکه بگوییم یک کامپیوتر متصل به شبکه است. یک گره چگونگی وارتباط شبکه یا ایستگاه کاری ویا هر نوع ابزار دیگری است که به شبکه متصل است وبطور ساده تر هر چه را که به شبکه متصل والحاق شده است یک گره گویند".برای شبکه جایگاه وآدرس یک ایستگاه کاری مترادف با هویت گره اش است.

نظرات (1)
موفق باشی .
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.